Optium, heroin, kokain

3. března 2007 v 11:39 | Hulič |  O Většině Drogách

Optium, heroin, kokain:

Užívání opia:
Tradiční užívání opia ve většině světa ustoupilo užívání syntetických nebo izolovaných a vyčištěných opiátů. Na Zemi existují místa, kde se opium kouří a patří to ke kultuře obyvatelstva podobně jako u nás pití piva. Jedná se o oblasti, kde pěstování a užívání opia má tisíciletou tradici.
Užívání opia v Čechách je také celkem rozšířené, uživatelé vyhledávají jednak čerstvé makovice, ze kterých získávají opium. Druhou drogou (termín droga v tomto kontextu znamená látku rostlinného původu sloužící k přípravě léku nebo léčivé směsi) jsou sušené makovice, maková sláma neboli makovina. Z mých pozorování se zdá že existují následující typy uživatelů, resp. užívání:
§ Výhradně sezónní uživatelé - v době opiové sezony vyrazí nasbírat surové opium, které pak užívají - většinou několik měsíců. Opium často kouří, nebo z něj vyrábějí různé odvary. Od podzimu do jara pak abstinují.
§ Celoroční poživači opia - v průběhu sezony si udělají zásobu surového opia na celý rok nebo nasbírají a nasuší zásobu makoviny - makové slámy. Z té pak vyrábějí odvary, které popíjejí. Tento druh poživačů je dosti výjimečný.
§ Doplňkové užívání - uživatelé, kteří celoročně užívají jiné drogy (obyčejně heroin) a vždy v létě přecházejí často z ekonomických důvodů na užívání opia. Opium si často aplikují injekčně.

Farmakologické údaje

Surové opium se dnes užívá výhradně jako droga. V lékařství se opium užívá velmi zřídka. V současnosti je častější užití izolovaných nebo syntetických alkaloidů. Lékopis doporučuje maximální dávku jednorázově 0,15 g práškového opia, denně pak 0,5 gramu při obsahu 10% morfinu. Pokud vyjdeme z předpokladu, že nařezáním jedné makovice získáme 0,05 gramu opia, tak jednorázová dávka by byla maximálně opium sebrané ze 3 makovic, denně pak maximálně z 10 makovic. Samozřejmě - míněno je užití požíváním - při injekční aplikaci musíme dávku redukovat na šťávu z 1 makovice, při kouření ze 2 makovic.
Opium nebo přípravky z makoviny je možné si aplikovat:
§ Kouřením - u nás většinou jako surové opium, které se kouří buď z dýmek, nebo nadrobené a zabalené do cigaret. Tradiční opium určené ke kouření - "čandu" - se u nás neužívá. Jeho výroba je dosti složitá a trvá asi rok. Opium pak má formu světlé pasty, kterou lze hníst. V průběhu přípravy se mění obsah rostlinných zbytků i alkaloidů. Biologická využitelnost (tzn. kolik z užitého opia se dostane do těla) kouřeného opia je vysoká, kolem 60-70%.
§ Při požívání opia je biologická dostupnost účinných látek kolem 30%. Požívání je možné buď jako opium surové nebo ve formě čajů a odvarů. Ty se většinou připravují z makovic čerstvých nebo ze sušené makoviny. Nevýhodou při perorálním užívání je častý nežádoucí příznak - zvracení, obyčejně bez nevolnosti. Silnější odvary mohou zvracení vyvolat i když k nim jen přičichneme.
§ Injekční aplikace je však značně riziková a proto zásadně nevhodná. Biologická využitelnost účinných látek je sice vysoká (blíží se 100%), ale velmi vysoká jsou i zdravotní rizika spojená s tímto způsobem užití. (viz. níže)
Pohyb hlavních alkaloidů v organismu:
§ Morfin - má mocný efekt na CNS (centrální nervový systém - mozek a mícha). Místem účinku jsou specifické receptory pro endogenní opioidy které jsou rozmístěné v mozku a míše. Průnik do CNS přes hemato-encefalickou barieru, která odděluje krevní systém a mozek je problematický díky špatné rozpustnosti morfia v tucích. Většina morfinu se vylučuje z těla nezměněna močí - 90% morfia se vyloučí během 24 hodin. Morfin dobře proniká placentární barierou, může tedy ohrozit nenarozený plod.
§ Kodein je mnohem slabší než morfin, v organismu se z části na morfin metabolizuje. Mechanismus a místo účinku i vylučování je prakticky shodné s morfiem.
§ Papaverin se relativně dobře vstřebává z trávícího ústrojí. Nemá centrální účinek, protože neproniká hematoencefalickou barierou. Účinkuje tedy jen periferně.
Laboratorní detekovatelnost: Užití opia je možné laboratorně nebo screeningovými testy (destičky, papírky) detekovat jako jiné opiáty. Po jednorázovém užití se testy negativizují cca. 3 den, po pravidelném užívání do týdne. Pokud je k detekci užita sofistikovanější metoda (chromatografie), toxikolog může rozpoznat zda bylo užito opium nebo jiný opiát (heroin).

Účinky

Efekt opia je odlišný od čistých, izolovaných alkaloidů nebo syntetizovaných opioidů, protože se jedná o směs alkaloidů. I když se na účinku podílí především morfium, které je nejsilnějším alkaloidem - ostatní látky efekt modifikují.
§ Morfin - je mocný lék proti bolesti, vyvolává euforii (účinek na limbický systém mozku), způsobuje celkový útlum mozku - to má za následek uklidnění až narkotický spánek s barevnými sny. Vedlejším a velmi obávaným účinkem útlumu je riziko zástavy dechu pro ovlivnění dechového centra. Morfin dráždí centrum pro zvracení. Periferně (tj. mimo centrální nervový sytém) morfin způsobuje ochabnutí hladkého svalstva - to vede ke zpomalení pohybu potravy ve střevech a k zácpě a k problémům s močením. Morfin silně ovlivňuje pohlavní funkce. Muži i ženy ztrácejí zájem o sex, ženy při pravidelném užívání přestávají ovulovat, pravděpodobnost otěhotnění je tedy minimální. Muži mívají po užití opiátů problémy s erekcí a bývá snížena i schopnost ejakulace.
§ Kodein - je slabé analgetikum, působí jako výborný lék ke ztlumení kašle. Jinak jsou jeho účinky podobné morfiu, jen jsou mnohem slabší.
§ Papaverin - účinkuje jen periferně, používá se jako lék proti křečím hladkého svalstva. Po injekční aplikaci do žíly může dojít k poruchám srdečního rytmu, poklesu krevního tlaku a zpomalení tepu.
Závislost při užívání opia (lhostejno zda jej aplikujeme injekčně, kouřením nebo požíváním) vzniká shodným mechanismem jako při užívání kteréhokoliv jiného opioidu, např. heroinu. Také odvykací stav je stejný, nastupuje několik hodin po poslední aplikaci, plně rozvinutý je 3. den a do týdne odeznívá.

Jak opium neužívat - poznámky pro uživatele opia

Příprava opia k užití není jednoduchá, jak se mnozí uživatelé domnívají. Největší problémy, resp. zdravotní rizika, nese s sebou užívání injekční. Surové opium je směsí různých látek, které nejsou k injekční aplikaci nejvhodnější. Opium, kromě alkaloidů, obsahuje stavební části rostliny - pevné součásti, různé pryskyřice, zbytky buněčných organel. Injekční aplikace čerstvě sebraného opia bez náležité úpravy s sebou přináší riziko poškození cévního systému nejen v místě aplikace, ale i např. v plicích, přes které se žilní krev filtruje. Dochází tak k ucpání plicních kapilár a omezení tzv. perfuzní kapacity plic. To s sebou nese problémy s okysličením krve a pokud dojde k rozsáhlému poškození cévního systému v plicích, člověk se začne dusit. Poškození plicních kapilár je ireverzibilní, tedy nevratné.
Když jsem se chystal psát tento článek, jeden ze sezónních uživatelů opia se kterým jsem komunikoval v internetové poradně mi napsal:
HEROIN
Závislost na heroinu vzniká poměrně rychle, již cca po několika měsících pravidelného užívání (ze zkušeností se ukazuje, že prvních symptomů odvykacího stavu si uživatel všimne po 1 - 3 měsících denního užívání). Závislost má složku fyzickou a psychickou. Fyzická závislost se projevuje vzestupem tolerance a potřebou zvyšování dávek. Psychická závislost se vyznačuje ztrátou kontroly nad užitím/užíváním a neovladatelným dychtěním po droze.
Abstinenční syndrom vzniká asi 10 hodin po poslední aplikaci s maximem 2. - 3. den. Jeho intenzita závisí na podávané dávce. V lehčích případech se projevuje především příznaky stran trávícího traktu - bolestmi břicha, průjmy, mydriázou, úzkostí a špatnou náladou. Pravidelnou, obyčejně delší dobu přetrvávající, obtíží je nespavost. V těžších případech dochází k vzestupu tělesné teploty, úporné nespavosti, poruchám řeči, třesům, nechutenství a dehydrataci. Vzácně dochází ke kolapsu a úmrtí. Pro odvykací stav není podstatné, jaká byla forma aplikace heroinu. Důležitá je dávka a pravidelnost užívání.
Poznámka pro rodiče:
Adolescent užívající heroin bývá hodné dítě, které dorazí večer včas domů, u večeře pospává a s omluvou, že je unavené, odejde spát nebo si něco číst. Prvním příznakem užívání heroinu pak bývají ztráty peněz, či cenných předmětů.
Charakteristika látky:
1. Vyvolává útlum CNS (centrální nervový systém), tlumí dechové centrum (může dojít i k zástavě dechu) a vyvolává euforii.
2. Rozdíl mezi dávkou, která vyvolá intoxikaci, a dávkou, která je smrtelná, je malý, snadno tedy dojde k předávkování.
3. Vyvolává psychickou i tělesnou závislost.
4. Odvykací syndrom trvá asi 10 dní, s vrcholem 2. - 3. den. Po odvyknutí rychle klesá tolerance.
KOKAIN
Složení
Kokain je tropanový alkaloid. Výchozí
látkou pro jeho syntézu je aminokyselina arginin. Medicínsky
se využívá ve formě Cocainum chloratum, nebo hydrochloricum
(bílé šupinovité, lesklé krystaly bez zápachu, nahořklé chuti
a znecitlivující jazyk). Tradičním způsobem aplikace je
žvýkání kokových listů, které se v našich podmínkách
nevyskytují. Žvýkači denně spotřebují asi 25 - 50 g kokových
listů (0,05 - 0,1 g kokainu). Kokain se nejčastěji užívá
šňupáním, injekční aplikace je méně častá. Množství přijaté
drogy je individuální, pohybuje se od desetin gramu do 20 - 30
g denně.


Kokain je zdrojovou surovinou pro výrobu cracku. Crack (chemicky: forma
volné base) se užívá pouze kouřením. Jednorázová dávka bývá 10 - 120 mg.
Biologická dostupnost je 20 -30 % při intranasální aplikaci (aplikuje se
hydrochlorid), ve formě volné base (CRACK) 6 - 32 %. Mechanismus účinku
je podobný jako u jiných stimulancií, totiž blok zpětného vychytávání (reuptake)
dopaminu, serotoninu a noradrenalinu do nervových zakončení v mozku. Rychlost
nástupu účinku závisí na formě podání. Účinky kokainu trvají poměrně krátce,
již po 30-ti minutách ustupují, poločas vylučování je 0,7-1,5 hodiny (podle
užité dávky). Možnost detekce v moči je u kokainu jen asi 3-6 hodin, jeho
metabolity lze zachatit do 3 dnů.
Účinky
Nástup účinku se tělesně projeví vzestupem krevního tlaku, zrychlením pulsu,
rozšířením zornic (mydriasou), pocením a nevolností. Při prvním užití jsou
pocity většinou spíše nepříjemné (srdeční slabost, rozšíření zornic, třes
rukou, mrazení, bledost), teprve opakované užívání vede k euforii. Kokainista
je veselý, družný, má halucinace příjemného obsahu, dostavuje se touha po
pohybu a zvýšeném výkonu. U některých uživatelů se objeví se lenivá snivost
spojená s halucinacemi. Stav připomíná hypomanii - intoxikovaný je často
na první pohled nápadný přebytkem energie, hovorností často hyperaktivitou
až agitovaným neklidem. Dostavuje se euforie, nápadné jsou poruchy chování,
vymizení zábran, vystupňovaný sexuální pud vede k nymfomanickému chování
u žen, u mužů také roste chuť, ale často klesá schopnost pud ukojit. Kokain
je silné anorektickum (snižuje chuť k jídlu). Anorexie často vede k nápadné,
často viditelně nezdravé hubenosti, organismus trpí podvýživou.


Dlouhodobé užívání se děje typicky v tazích, chronická otrava vede k
vzestupu tolerance k účinkům euforizujícím, současně se
objevují stavy úzkosti, panické ataky, běžné jsou psychotické
epizody paranoidního charakteru (toxické psychosy). Typické
bývají tělové halucinace při nichž má postižený dojem, že je
napaden hmyzem. Postižený trpí pocity sledování, které mohou
vést až k agresivitě, či suicidiu. Toxická psychosa po
vysazení drogy obyčejně bez následků odeznívá. Stává se však,
že u disponovaných osob může přetrvávat.
Rizika
Užívání kokainu představuje ohromnou zátěž pro kardiovaskulární systém,
stoupá riziko srdečních a mozkových příhod. Dlouhodobé šňupání vede k poškození
nosní sliznice, často nevratnému, mohou se objevit i nekrózy (místní odumření)
v oblasti nosu, postižení či ztráta čichu je pravidlem.


Při těžké akutní otravě se objevují záškuby
a křeče, stoupá teplota a slábne krevní oběh. Otrávený nakonec
kolabuje a umírá v důsledku ochrnutí dýchacího centra.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Nikkyna Nikkyna | 24. července 2008 v 13:50 | Reagovat

NIKDY!!!!trip????:-D mkozna ale nic vic skank staci:-)

2 HMM HMM | 21. září 2008 v 20:52 | Reagovat

ja mela 2 kokajn..nikdy vic.. hlavne to nevydrzi hodku a pul... ale celou noc aspon po dvou lajnickach beznych.. hruza nikdy vic.. rano je zle,zvracim.. nevolnost vycerpanost nemuzu dojit ani na zachod o spani ani nemluvim

3 kajka kajka | E-mail | 5. ledna 2009 v 20:04 | Reagovat

mnaaaaaaaaaaaaaaaam...halucinace-téháce-lengráce

4 uaaaa uaaaa | 19. května 2009 v 21:31 | Reagovat

kecyy..jenom hodku treba a zadne dojeby

5 Elbertgox Elbertgox | E-mail | Web | 4. dubna 2017 v 3:57 | Reagovat

how to buy drugs online no prescription  <a href=http://stilnox.ayosport.com/>acheter stilnox</a>  tablet pc 10 inch

6 Elbertgox Elbertgox | E-mail | Web | 5. dubna 2017 v 1:46 | Reagovat

kaiser pharmacy san francisco  <a href=http://tavor.xobor.com/>tavor kaufen rezeptfrei</a>  healthcare office administration salary

7 Rogersoife Rogersoife | E-mail | Web | 26. září 2017 v 18:14 | Reagovat

cialis price walmart pharmacy  <a href=https://belviqonline.carbonmade.com>buy belviq in canada</a>  health insurance in massachusetts

8 PeterElobe PeterElobe | E-mail | Web | 28. října 2017 v 9:44 | Reagovat

different classes of drugs  <a href=http://phendimetrazine.mycindr.com/>http://phendimetrazine.mycindr.com/</a>  east alabama mental health

9 CarmenVor CarmenVor | E-mail | Web | 6. prosince 2017 v 22:18 | Reagovat

compounding pharmacy santa monica  <a href=http://tramadol.creatupropiaweb.com/>tramadol.creatupropiaweb.com</a>  medicine for cough and sore throat

10 Francishag Francishag | E-mail | Web | 9. prosince 2017 v 9:54 | Reagovat

can you mail prescription drugs  <a href=http://stilnox.clubeo.com/>stilnox.clubeo.com</a>  symptoms of a drug addict

11 Bernarddeage Bernarddeage | E-mail | Web | 14. března 2018 v 20:55 | Reagovat

galaxy tablet 10.1 case  <a href=http://www.palimpalem.com/1/stilnox/>palimpalem.com/1/stilnox/</a>  prayers for drug addicts

12 RobertSaf RobertSaf | E-mail | Web | 16. března 2018 v 19:08 | Reagovat

health partners west clinic  <a href=http://zolpidem.alloforum.com>zolpidem.alloforum.com</a>  which is better laptop or tablet

13 RobertSaf RobertSaf | E-mail | Web | 18. března 2018 v 16:53 | Reagovat

columbia internal medicine residency  <a href=http://blogscat.com/a/tramadol/>blogscat.com/a/tramadol/</a>  skin lightening pills for black people

14 RobertSaf RobertSaf | E-mail | Web | 19. března 2018 v 12:58 | Reagovat

mental health hotline ringtone  <a href=http://blogscat.com/a/tramadol/>blogscat.com/a/tramadol/</a>  health and fitness magazine

15 ElliottSlush ElliottSlush | E-mail | Web | 7. května 2018 v 23:18 | Reagovat

how to get your penis bigger without pills  http://www.jefaismonsite.fr/alprazolam/  pediatric home healthcare agencies

16 ScottEmaix ScottEmaix | E-mail | Web | 24. října 2018 v 23:19 | Reagovat

sports medicine wilmington nc  http://gmtservicecorp.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=712075  galaxy note tablet price

17 ScottEmaix ScottEmaix | E-mail | Web | 26. října 2018 v 17:27 | Reagovat

practice drug and alcohol test  http://www.dom-ita.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=453800  ut medicine san antonio

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama